PCPočítač TabTablet SmartSmartphone
Zjednodušené zobrazení
Tmavý režim
English  Español  Deutsch  Русский  Slovenčina  Polski 
E-mail:

Kdy přijde Armagedon?


1. říjen 2020  | 
Co bude předcházet Armagedonu?
Lukáš 21:11 - „Budou velká zemětřesení a na jednom místě za druhým hlad a mory. Budou strašlivé úkazy a veliká znamení z nebe.“ Matouš 24:21 - „Protože bude velké soužení, jaké nenastalo od začátku světa až dosud a jaké už nikdy nenastane.“ Matouš 24:29 - „Hned po soužení, které nastane v těch dnech, se zatmí slunce a přestane svítit měsíc, hvězdy budou padat z nebe a nebeské moci budou otřeseny.“ Lukáš 21:25-27 - „Budou také znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi budou národy prožívat úzkost, protože kvůli řevu rozbouřeného moře nebudou vědět kudy kam. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na obydlenou zemi. Nebeské moci totiž budou otřeseny. A uvidí Syna člověka (Ježíše Krista), jak přichází v oblaku s mocí a velkou slávou.“

Nabízí se otázka, co to znamená, že Syn člověka bude přicházet v oblaku. Vysvětlení je ve Skutcích apoštolů, kde je psáno, že Ježíš Kristus přijde stejným způsobem, jakým ho viděli odcházet do nebe. Když odcházel, poté, co ho zakryl oblak, zmizel jim z dohledu, a tak i příchod Syna člověka v oblaku bude lidským očím neviditelný.
Skutky 1:9-11 - „Když to dořekl, vznesl se před jejich očima k nebi, zakryl ho oblak a on se jim ztratil z dohledu. Zatímco se dívali k nebi, jak odchází, najednou u nich stáli dva muži v bílém oděvu a řekli: ‚Galilejští muži, proč tu stojíte a díváte se k nebi? Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli do nebe odcházet.‘“

Co je Armagedon?
Někteří si myslí, že lidstvo bude vyhlazeno ve válce, po přírodní katastrofě nebo po nárazu meteoritu. Je pravda, že lidstvo k tomu směřuje, ale Bůh nikdy nedovolí, aby byla Země zničena. Žalm 37:29 - „Ti, kdo jednají správně, budou vlastnit zemi a budou na ní žít věčně.“ Z knihy Zjevení 16:14-16 vyplývá, že Armagedon je válka, v níž pozemští králové a jejich vojska budou shromážděny, aby vedli válku s Ježíšem Kristem a jeho vojskem. Ježíš Kristus tuto válku vyhraje a převezme vládu nad Zemí. V Armagedonskej válce nebude lidstvo zničeno, ale zachráněno.

Kdo přežije Armagedon?
Žalm 37:28 - „Jehova totiž miluje spravedlnost a neopustí své věrné. Bude je vždy chránit, ale potomci špatných lidí budou zničeni.“ Galaťanům 5:14 - „Vždyť celý Zákon je naplněn v jediném přikázání: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘“ Z dopisu Galaťanům 5:19-23 vyplývá, že nepřežijí zlí lidé, kteří dělají špatné věci. Patří k nim sexuální nemravnost, nečistota, nestoudné chování, modlářství, spiritismus, nepřátelství, spory, žárlivost, výbuchy hněvu, neshody, rozkoly, sektářství, závist, opilství, divoké večírky a podobně. Přežijí pouze dobří lidé, kteří projevují vlastnosti jako jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra, mírnost a sebeovládání.

Co bude po Armagedonu?
Izajáš 35:5,6 - „V té době se slepým otevřou oči a uši hluchých uslyší. V té době bude chromý skákat jako jelen a jazyk němého bude radostně volat. V pustině vytrysknou vody a na poušti potoky.“ Zjevení 21:3,4 - „Nato jsem slyšel silný hlas od trůnu, jak říká: ‚Podívej, Boží stan je s lidmi. Bůh s nimi bude bydlet a oni budou jeho lidem. Sám Bůh bude s nimi. Setře jim z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.‘“ Izajáš 11:6-9 - „Vlk bude pobývat s beránkem a levhart ulehne vedle kůzlete. Tele, lev a vykrmené zvíře budou spolu a malý chlapec je povede. Kráva a medvědice se spolu budou pást a jejich mláďata spolu budou uléhat. Lev bude žrát slámu jako býk. Kojenec si bude hrát nad kobří dírou a malé dítě dá ruku nad doupě jedovatého hada. Nebudou nijak ubližovat ani škodit na celé mé svaté hoře. Vždyť země se naplní poznáním o (Bohu) Jehovovi, tak jako je moře naplněné vodou.“Podmínky použití Kontakt


Copyright © 2023 Vladimír Slávik